Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


Mục Đích và Ước NguyệnBuông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi
Buông xuống đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, buông xuống đi!

--o0o--

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì.
Thở ra chẳng lại còn chi nữa?
Vạn pháp vô thường, buông xuống đi!

--o0o--

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Tâm hồn thanh thản, chẳng sầu bi.
Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt,
Còn có vui gì chẳng bỏ đi!

--o0o--

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Trò đời như mộng có còn chi.
Tứ đại trả về cho tứ đại
Thanh thản, an nhàn lúc phân ly!

--o0o--

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì?
Ôm vào đau khổ vô cùng tận
Buông xuống ngay liền vạn khổ đi!

--o0o--

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chấp giữ thân tâm có ích gì?
Thở ra chẳng lại còn chi nữa,
Thân tâm vô thường buông xuống đi!

--o0o--

Buông xuống đi, hãy buông xuống đi!
Chớ diệt ý thức có ích gì?
Ý làm chủ, dẫn đầu các pháp
Lợi ích vô cùng, sao bỏ đi!

--o0o--

Tác ý đi, hãy tác ý đi!
Bất động, thanh thản, chẳng sầu bi.
Tác ý đi, còn lo chi nữa?
Giải thoát đây rồi, tác ý đi!

Trưởng lão Thích Thông Lạc
Quyết một đời tu tập không lui
Giữ thân tâm thanh thản an vui
Nhập Thiền Định xa lìa nhân quả
Đạo quả viên thành độ chúng vui


Chủ Đề MớiTìm!