Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


| Trang Chính | Đức Trưởng Lão đã nhậ… »

Pháp Thoại - Không có thế giới siêu hình - Chỉ có nhân quả luân hồi

Bài pháp "Không có thế giới siêu hình - Chỉ có nhân quả luân hồi" đức Trưởng lão giảng ngày 19/6/2008

Bài giảng - Không có thế giới siêu hình - Chỉ có nhân quả luân hồi


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị chỉ chuột vào bài, bấm bên phải chuột, xong chọn "save as target."