Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Đức Trưởng Lão đã nhậ… | Trang Chính | Vấn Đạo Thầy Thích Bả… »

Vấn đạo thầy Thích Bảo Nguyên

Xin trân trọng giới thiệu một số bài pháp thầy Thích Bảo Nguyên giảng, do nhân duyên Phật tử và Tu sinh tại Tu viện Chơn Như vấn đạo. Quý đạo hữu có thể nghe online hoặc download...


Chú ý: Quí vị muốn nghe các bài giảng này trên mobile hoặc tablet hệ điều hành android thì hãy gắn App Vấn Đạo Thầy Thích Bảo Nguyên, quí vị có thể bấm vào đây để lấy nó về hoặc vào Play Store và tìm chữ chonlac để lấy app này.


Bài giảng Giới Hạnh Của Người Cư Sĩ 1

01. Giới hạnh của người cư sĩ

02. Phật tử Như Hạnh vấn đạo thầy Bảo Nguyên 1

03. Phật tử Như Hạnh vấn đạo thầy Bảo Nguyên 2

04. Sống là tu - PT vấn đạo TBNguyên   (10-11-2012) 

05. Đạo đức nhân bản - nhân qủa 1 (04-11-2012) 

06. Đạo đức nhân bản - nhân qủa 2 (PT vấn đạo TBNguyên 24-11-2012) 

07. Đạo đức nhân bản - nhân qủa 3 

08. Đạo đức nhân bản - nhân qủa 4 

09. Oai nghi chánh hạnh (PT vấn đạo TBNguyên 04-12-2012)   

10. Đức minh mẫn  (PT vấn đạo TBNguyên 04-12-2012)   

11. Pháp như lý tác ý     

12. Ý nghĩa Phật Bảo và Pháp Bảo 

13. Pháp tu căn bản của người cư sĩ  

14. Phật tử Ðà Lạt vấn đạo thầy Bảo Nguyên 

Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài , bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."


Bài giảng Giới Hạnh Của Người Cư Sĩ 2

15. Chánh Nghiệp (24-12-2012) 

16. Lòng từ vô lượng  (18-12-2012) 

17. Thiền xả tâm  (09-01-2013)

18. Thiền xả tâm 2 (15-02-2013)

19. Pháp xả tâm căn bản  (16-02-2013) 

20. Pháp xả tâm căn bản 2 (13-01-2013) 

21. Phật tử vấn đạo thầy Bảo Nguyên xuân Qúy Tỵ  (13-02-2013)    

22. Lòng từ vô lượng của Phật (25-02-2013) 

23. Cúng dường đúng chánh pháp  (04-03-2013) 

24. Nghề nghiệp chân chánh (09-01-2013) 

25. Chân lý giải thoát của đạo Phật (14-02-2013)

26. Pháp tu Bát Trai Giới (10-02-2013) 

27. Phật tử Thanh Hưng vấn đạo TBNguyên 29-11-2012 

28. Năm tinh cần chi của người phật tử (08-02-2013)


Bài giảng Giới Hạnh Của Người Cư Sĩ 3

29. Sự thật Tứ Diệu Đế (16-02-2013)   

30. Đức hạnh của Thánh  (04-03-2013) 

31. Ý nghĩa giới sát sanh 1  (08-04-2013)
32. Ý nghĩa giới sát sanh 2  (09-04-2013)

33. Pháp Quán Ly Tham  (19-04-2013)


Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 1

01. Thầy Bảo Nguyên nhắc nhở tu sinh tu tập

02. Ý nghĩa độc cư.

03. Chánh Ngữ (13-12-2012)

04. Ý nghĩa tâm trạo cử (Tu sinh vấn đạo TBNguyen 23-11-2012) 

05. Tâm tuôn trào - PT. vấn đạo TBNguyen edit 

06. Tu tập tâm bất động (Tu sinh vấn đạo TBNguyen 16-11-2012) 

07. Ý nghĩa bảy kiết sử 1 (Tu sinh vấn đạo TBNguyen 16-11-2012) 

08. Ý nghĩa bảy kiết sử 2  (Tu sinh vấn đạo TBNguyen 20-11-2012) 

09. Tri kiến xả tâm (Tu sinh vấn đạo TBNguyen 13-11-2012) 

10. Năm dục trưởng dưỡng và ba cõi 1 (10-12-2012)   

11. Các pháp lấy dục làm căn bản  (10-12-2012)    

12. Ý nghĩa ba lậu hoặc Tu sinh vấn đạo TBNguyen (05-11-2012) 

13. Ý nghĩa Tầm và Tứ  (PT vấn đạo TBNguyen 07-12-2012) (edit) 

14. Tứ Niệm Xứ (tu sinh vấn đạo thầy Bảo Nguyên (11-12-2012) 


Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 2

15. Chánh niệm tỉnh giác (Tu sinh vấn đạo TBNguyen 13-11-2012)

16. Tu tập bảy giác chi (17-12-2012).

17. Vấn đạo bảy giác chi  (22-12-2012)

18. Hộ trì các căn (Tu sinh vấn đạo TBNguyen 16-11-2012) 

19. Hộ trì các căn - Làm chủ các cảm thọ (16-11-2012) 

20. Thế giới của tưởng tri (27-12-2012) 

21. Tu tập tâm từ  (22-12-2012) 

22. Tu tập giải thoát  (23-12-2012)   

23. Đoạn dứt sinh y ( 25-10-2012)    

24. Xả tâm si (Tu sinh vấn đạo TBNguyen 10-11-2012) 

25. Thầy Bảo Nguyên nhắc nhở tu tập cho Tu Sinh chuyên tu 20 -11-2012 

26. Thiểu dục tri túc  (PT vấn đạo TBNguyen 07-12-2012) 

27. Tu sinh Liễu Châu vấn đạo TBNguyen (07-11-2012)
28. Chánh kiến là ly dục ly ác pháp  (08-01-2013)


Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 3

29. Giới làm tri kiến thanh tịnh (10-01-2013).

30. Ngũ căn, ngũ lực  (04-01-2013) 

31. Thân kiến kiết sử  (08-01-2013) 

32. Tâm vô lậu là giải thoát (04-01-2013) 

33. Xả tâm ái kiết sử  (03-02-2013) 

34. Tâm Thiện vấn đạo thầy Bảo Nguyên  (09-02-2013) 

35. Ước nguyện trong giới luật  (15-02-2013) 

36. Vấn đạo kinh Pháp Môn Căn Bản (14-03-2013).

42. Vuợt qua Tam Giới  (16-02-2013)


Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 4

45. Ý Nghĩa Bảy Vi Diệu Pháp  (15-04-2013)    

46. Chánh Niệm Tỉnh Giác và Tỉnh Thức  (27-04-2013)

47. Phật tử vấn đạo về sự tu tập của Thầy Thích Bảo Nguyên  (27-04-2013)

48. Ý Nghĩa Hôn Trầm Thùy Miên - Tùy Miên  (19-05-2013)


Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài , bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."