Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Vấn đạo thầy Thích Bả… | Trang Chính | Vấn Đạo Thầy Thích Bả… »

Vấn Đạo Thầy Thích Bảo Nguyên - Tri Kiến Xả Tâm 5 , 6 và 7

Xin trân trọng giới thiệu một số bài pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên giảng

Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 5

49. Pháp Thiết Thực Hiện Tại (2013)
50. Giác Ngộ Chân Lý 1 (2013)

51. Giác Ngộ Chân Lý 2 (2013)

52. Tu Tập làm chủ Nhân Quả (2013)

53. Tu Tập làm chủ Bệnh (2013)   

54. Diệt Đế là Niết Bàn 1 (2013)

55. Diệt Đế là Niết Bàn 2 (2013)

56. Thế Giới Mười Hai Nhân Duyên 1 (2013)

57. Thế Giới Mười Hai Nhân Duyên 2 (2013)

58. Ý Nghĩa Hóa Sinh 1 (2013)

59. Ý Nghĩa Hóa Sinh 2 (2013)

60. Sự Khác Biệt Giữa Bốn Thiền và Bốn Quả (2013)

61. Hãy Tự Mình Thắp Đuốc Lên Mà Đi (2013)

62. Tu Tập Tứ Như Ý Túc (2013)


Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 6

63. Thế giới Tam Minh (2013) 
64. Ý Nghĩa Mười Thần Lực (2013)

65. Khó Gặp Được Chánh Pháp (2013)

66. Vấn Đạo về Kinh Nikaya 1 (2013)

67. Vấn Đạo về Kinh Nikaya 2 (2013)

68. Vấn Đạo về Kinh Nikaya 3 (2013) 
69. Nhân Quả Con Người (2013)

70. Ý Nghĩa Bồ Tát Hạnh (2013)

71. Pháp Xã Tâm Căn Bản 3 (2013)

72. Ý Nghĩa Liễu Tri và Thắng Tri (2013)

73. Ý Nghĩa và vai trò của một Thị Giả (2013)

74. Vấn Đạo về Kinh Nikaya 4 (2013)

75. Vấn Đạo về Kinh Nikaya 5 (2013)

76. Pháp Xả Tâm Căn Bản 4 (2013)


Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 7

77. Nghiệp Tái Sinh Luân Hồi (2013) 
78. Vượt Qua Thế Giới Tưởng (2013)

79. Dẫn tâm vào đạo - Đừng dẫn đạo vào tâm (2013)

80. Đoạn Trừ Tham Sân Si Mạn Nghi 1 (2013)

81. Giác Ngộ Chân Lý 3 (2013)    

82. Vấn Đạo Tứ Niệm Xứ (2013)

83. Qui Y Tam Bảo (2013)

84. Oai Nghi Chánh Hạnh (2013)

85. Giới Đức,  Giới Hạnh, Giới Hành và Giới Tuệ (2013)

86. Ý Nghĩa Pháp Và Luật (2013)

87. Ý Nghĩa Ba Lậu Hoặc  (2013)

88. Sự Thật Tứ Diệu Đế 2 (2013)

89. Vấn Đạo Tứ Niệm Xứ 2 (2013)

90. Lời tự bạch của Tu Sinh tịnh xá Ngọc Bửu (28-11-2013)

91. Lời tự bạch của Phật tử Hải Phòng (03-12-2013)

92. Sáu Nẻo Luân Hồi (03-12-2013)

93. Ý Nghĩa quả Dị Thục  (03-12-2013)

94. Bảy Pháp đoạn trừ Lậu Hoặc (04-12-2013)

95. Sống Đúng Thánh Giới (04-12-2013)

Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài , bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."