Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Vấn Đạo Thầy Thích Bả… | Trang Chính | Giới Đức Thánh Tăng v… »

Vấn Đạo Thầy Thích Bảo Nguyên - Tri Kiến Xả Tâm 12, 13, 14, 15, 16 và 17

Xin trân trọng giới thiệu một số bài pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên giảng

Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 12

12.1 Sự thật Tứ Diệu Đế 3 
12.2 Chánh Niệm Tỉnh Giác 2

12.3 Pháp Tu Đuổi Bệnh

12.4 Ý Nghĩa Lạc Khổ và Bất Lạc Bất Khổ Thọ

12.5 Thánh Quả A La Hán    

12.6 Hành Thập Thiện

12.7 Thông Suốt Pháp Hành Căn Bản 1

12.8 Vấn Đạo Tứ Niệm Xứ 3

12.9 Xả Bỏ Tâm Xan Tham


Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 13

13.1 Y Đức của người Phật Tử 
13.2 Ý nghĩa Năm Xan Tham

13.3 Ý nghĩa Pháp Danh 1

13.4 Pháp Quán Bất Tịnh

13.5 Ý nghĩa Pháp Danh 2  

13.6 Sự nguy hiểm của các dục 

13.7 Ý nghĩa về Sát Na

13.8 Ý nghĩa hạnh phúc Gia đình 1

13.9 Sự thật Tứ Diệu Đế 4 

13.10 Ý nghĩa đức ly tham

13.11 Ý nghĩa hạnh phúc Gia đình 2

13.12 Ý nghĩa hạnh phúc Gia đình 3


Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 14

14.1 Cúng dường đúng Chánh Pháp 2 
14.2 Sự thật về thế giới siêu hình 1

14.3 Sự thật về thế giới siêu hình 2

14.4 Sự thật về thế giới siêu hình 3

14.5 Sự thật về thế giới siêu hình 4

14.6 Sự thật về thế giới siêu hình 5

14.7 Ý nghĩa Tứ Thánh Quả 1

14.8 Ý nghĩa Chánh Pháp, Tượng Pháp và Mạt Pháp

14.9 Ý nghĩa Niệm Phật

14.10 Ý nghĩa đức ly tham 2

14.11 Chứng đạo là gì

14.12 Ý nghĩa Xuất Gia


Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 15

15.1 Vô thường là khổ 
15.2 Được thân người là khó 

15.3 Pháp tu bát trai giới 2

15.4 Báo hiếu tứ trọng ân

15.5 Thế giới tâm thức 
15.6 Làm chủ các cảm thọ 2 

15.7 Pháp hành tứ như ý túc

15.8 Vượt qua biển khổ

15.9 Tự lợi và Lợi tha 

15.10 Lòng tin Chánh Pháp

15.11 Ý nghĩa báo hiếu tứ trọng ân

15.12 Pháp tu bát trai giới 3

Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 16

16.1 Pháp hành bảy giác chi  
16.2 So sánh Phật giáo Nguyên Thủy và Phát Triển 

16.3 So sánh pháp hành giữa Phật và Tổ

16.4 Ly các sắc tưởng

16.5 Các thánh quả giải thoát

16.6 Pháp hành như lý tác ý

16.7 Đoạn vô minh là diệt khổ

16.8 Đoạn tham là diệt khổ

16.9 Ý nghĩa quy y tam bảo

16.10 Pháp hành định niệm hơi thở

16.11 Pháp hành thất giác chi 2

16.12 Đức hạnh của người xuất gia


Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 17

17.1 Đoạn sanh y là diệt khổ  
17.2 Chánh niệm tỉnh giác 3 
17.3 Chánh niệm tỉnh giác 4

17.4 Diệt đế là niết bàn 3

17.5 Hiện tượng chết lâm sàng

17.6 Đoạn trừ phiền não tâm

17.7 Nhân quả tương ưng

17.8 Đoạn vô minh là diệt khổ 2

17.9 Thế giới tâm thức 2

17.10 Vượt qua quả khổ

17.11 Đoạn tham là diệt khổ 2 

17.12 Pháp hành tứ vô lượng tâm

Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài , bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."