Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Giới Đức Thánh Tăng v… | Trang Chính | Giới Thiệu Pháp Thoại… »

Vấn Đạo Thầy Thích Bảo Nguyên - Tri Kiến Xả Tâm 18-27

Xin trân trọng giới thiệu một số bài pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên giảng

Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 18

18.1 Đạo đức chung thủy 
18.2 Cách sống làm chủ bệnh
18.3 Trạng thái tâm giải thoát
18.4 Đoạn trừ các kiết sử
18.5 Giác ngộ sự thật tứ diệu đế
18.6 Cứu cánh phạm hạnh là giải thoát
18.7 Đoạn vô minh là diệt khổ 3
18.8 Các nghiệp sai biệt
18.9 Lòng tin tam bảo
18.10 Pháp không bị sanh, già, bệnh, chết
18.11 Lòng tin chánh pháp
18.12 Chúng sinh là thừa tự nghiệp
18.13 Nghiệp tái sinh luân hồi 2

Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 19

19.1 Oai nghi chánh hạnh khẩu hành của Thánh
19.2 Quán tâm vô lậu là giải thoát
19.3 Ý nghĩa quả dị thục tối thượng
19.4 Thế giới tâm thức 
19.5 Pháp tu niệm phật chân chánh
19.6 Lý tưởng giải thoát của người xuất gia

Bài giảng Tri Kiến Xả Tâm 20

20.1 Pháp hành bảy giác chi 3
20.2 Đoạn trừ các kiết sử phiền não tâm
20.3 Quán đoạn diệt mười hai nhân duyên 
20.4 Pháp hành thiền xả tâm 
20.5 Pháp hành định niệm hơi thở
20.6 Từ bi quán đoạn diệt khổ đau
20.7 Pháp hành thiền tứ niệm xứ
20.8 Đoạn trừ phiền não chấm dứt khổ đau
20.9 Pháp hành tu tập giải thoát khổ đau
20.10 Vượt qua thế giới ma vươngBài giảng Tri Kiến Xả Tâm 24

24.1 Tu tại tâm

Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài , bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."