Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Vấn Đạo Thầy Thích Bả… | Trang Chính | Vấn đạo Thầy Thích Bả… »

Giới Thiệu Pháp Thoại KINH PHÁP CÚ

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý Phật tử, chuối bài pháp thoại mới của Thầy Thích Bảo Nguyên giàng về KINH PHÁP CÚ. 


B.03 Phẩm song yếu [Kệ 11 - 16]
B.04 Phẩm song yếu [Kệ 17 - 20]
B.08 Phẩm tâm [Kệ 33 - 34]
B.09 Phẩm tâm [Kệ 35 - 41]
B.10 Phẩm hoa [Kệ 44 - 46]
B.11 Phẩm hoa [Kệ 47 - 52]
B.12 Phẩm hoa [Kệ 53 - 59]

B2.05 Phẩm hiền trí [Kệ 79 - 80]
B2.06 Phẩm hiền trí [Kệ 81 - 84]
B2.07 Phẩm hiền trí [Kệ 88 - 89]
B2.08 Phẩm A la hán [Kệ 90 - 92]
B2.09 Phẩm A la hán [Kệ 93 - 99]
B2.12 Phẩm Ngàn [Kệ 110 - 111]
B2.13 Phẩm Ngàn [Kệ 112 - 115]
B2.14 Phẩm Ác [Kệ 116 - 118]
B2.15 Phẩm Ác [Kệ 119 - 122]
B2.16 Phẩm Ác [Kệ 124 - 128]
B2.17 Phẩm Đao Trượng [Kệ 129 - 134]
B2.18 Phẩm Đao Trượng [Kệ 135 - 140]

Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài , bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."