Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Giới Thiệu Pháp Thoại… | Trang Chính | Vấn đạo Thầy Thích Bả… »

Vấn đạo Thầy Thích Bảo Nguyên - Pháp trung thiện 2016 và Pháp hậu thiện 2016

Xin trân trọng giới thiệu một số bài pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên giảng