Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Vấn đạo Thầy Thích Bả… | Trang Chính | Video pháp thoại của … »

Vấn đạo Thầy Thích Bảo Nguyên - Pháp Sơ Thiện và Pháp Trung Thiện 2017

Xin trân trọng giới thiệu một số bài pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên giảng


Bài giảng Pháp Sơ Thiện 2017

17.1 Pháp tu giải thoát của đạo Phật 4
17.2 Pháp tu tâm bất động 2
17.3 Dứt trừ phiền não khổ đau
17.4 Hảy sống như tâm Phật

Bài giảng Pháp Trung Thiện 2017

17.1 Pháp tu định niệm hơi thở
17.2 Tu tập chánh niệm tinh giác 2
17.6 Đoạn diệt 12 nhân duyên
17.7 Phật tử vấn đạo Thầy
17.8 Độc cư thiền xả tâm

Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài , bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."