Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Vấn đạo Thầy Thích Bả… | Trang Chính | Vấn đạo Thầy Thích Bả… »

Video pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên giảng

Xin trân trọng giới thiệu một số bài Video pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên giảng


Bài giảng Pháp Sơ Thiện 2017

17.3 Ý nghĩa bố thí 
17.4 Diệt phiền não luân hồi chấm dứt