Trang Nhà | Kinh Sách | Tin Tức | Pháp Thoại | Hình Ảnh | Liên Lạc


« Video pháp thoại của … | Trang Chính |

Vấn đạo Thầy Thích Bảo Nguyên - Pháp Sơ Thiện và Pháp Trung Thiện 2018

Xin trân trọng giới thiệu một số bài pháp thoại của thầy Thích Bảo Nguyên giảng


Bài giảng Pháp Sơ Thiện 2018

18.1 Khổ vui do tâm tạo
18.2 Quét rác phiền não tâm
18.3 Bồ tát sợ nhân chúng sinh sợ quả
18.4 Vô ngã là niết bàn
18.5 Đoạn diệt thân kiến
18.6 Hạnh phúc hôn nhân gia đình
18.7 Mùa xuân giải thoát
18.8 Mùa xuân hạnh phúc
18.9 Đoạn diệt giới cấm thủ
18.10 Giữ gìn hạnh phúc gia đình
18.11 Chỉ có pháp hiện tại
18.12 Chấp sanh y là khổ
18.13 Trí vô lậu hướng niết bàn
18.21 Con đường giác ngộ
18.22 Chổ nương tựa vững chắc
18.23 Huân tu tam bảo
18.32 Ly tham là diệt khổ
18.33 Chúng sinh là thừa tự nghiệp
18.63 Cúng dường gieo duyên

Lưu ý:  Để tải bài xuống, xin qúi vị để mũi tên chỉ vào bài , bấm bên phải của chuột, xong chọn "save target as."